Byautveckling

Byautveckling - Legdeå-Sikeå i framtiden

LSI har tillsammans med föreningarna inlett ett arbete för att ta fram en utvecklingsplan för Legdeå/Sikeå. Som underlag för arbetet finns här strategidokument från nya och tidigare planer som rör byarna.

NYTT!

Strategi för utveckling av Legdeå Sikeå
antagen av LSI:s årsmöte 2023 03 22

Tidigare planer och arbetsdokument

Arbetsmöte torsdag 19 januari 2023 kl. 18:30 på Spiran Konferens (Spiranhuset vid E4).


Arbetet med att skapa en byaplan för Legdeå Sikeå fortsätter. Målet är att skapa en byaplan som är förankrad och accepterad av bybor, föreningar och företagare i Legdeå/Sikeå.  

Mycket arbete återstår.

Planen ska inledningsvis innehålla en nulägesbeskrivning (se byaplanen från 2007).
Nulägesbeskrivningen behöver uppdateras.
SWOT-analysen kan behöva kompletteras.
Utvecklingsplanen behöver konkretiseras och förtydligas.
Den behöver rensas och eventuellt kompletteras.
Den behöver få en tydlig prioritering och tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag för en konkret handlingsplan.

Arbetsgrupper behöver bildas.

Byamöte 9 oktober 2022

Arbetet för att ta fram en Byaplan för Legdeå/Sikeå tog ett viktigt steg den 9 oktober när byamöte hölls i Träffpunkten. Resultatet blev en uppdaterad SWOT-analys (styrkor, svagheter, hot och möjligheter) samt en lista över det som byamötet ansåg skulle utvecklas och vad som ska skapas.


Arbetet fortsätter fram till årsskiftet. Det finns fortfarande möjlighet att påverka byaplanens innehåll. Ett sätt att göra det är att skicka in sina tankar och förslag till byautveckling@legdeasikea.se

Alternativt kontakta någon i LSI:s styrelse.


Byaplanen är byarnas gemensamma plan för framtiden - inklusive alla föreningar och boende i byarna.  För att byaplanen ska bli verklighet så behöver vi engagera oss, i vissa fall bilda nya arbetsgrupper, i andra fall att det tas enskilda initiativ och ofta att berörda föreningar känner att byaplanen ger dem styrka att fortsätta utveckla och utöka sin verksamhet i linje med planen.


En väl förankrad byaplan ger oss möjlighet att ta kontrollen över byarnas utveckling. En tydlig byaplan underlättar finansiering av önskade projekt.

Den senaste byaplanen är från 2007, i den formulerades en VISION. Visionen kan behöva förtydligas.


Vår vision för Legdeå/Sikeå är att byarna om tio år är ännu mer hållbara byar – byar för kropp och själ, där vi själva så långt möjligt skapar vår egen livsmiljö

Alla äldre ska kunna bo kvar i byn.

Barnfamiljer ska finna att byn är ett fint boendealternativ

Ungdomar ska finna att byn är ett attraktivt boendealternativ

 

Byaplanen ska när den är klar ha följande innehåll:

NULÄGESBESKRIVNING

Antal personer

Föreningar

Företag

Infrastruktur

Resurser

Service

Kommunikationer

SWOT
VISION
HANDLINGSPLAN för utveckling


Utnyttja möjligheten att påverka byaplanens innehåll! Skicka in dina tankar och förslag till byautveckling@legdeasikea.se eller kontakta någon i LSI:s styrelse.