Dagordning

När årsmötet den 18 april ajournerades var punkterna 1-9 samt delar av punkt 10 i nedanstående dagordning färdigbehandlade. Det som ska tas upp vid det fortsatta årsmötet den 12 juni är följande:


10. Val av

Styrelse

Utdrag ur protokollet: Årsmötet ajournerade sig gällande val av styrelse då förslag på ordförande och två ledamöter saknades, trots det hårda arbete som valberedningen lagt ner på att hitta kandidater.

Beslutet innebär att nuvarande styrelse med hjälp av stödgrupp som består av Rasmus Stenborg, Marie Wikström och Per-Gunnar Eriksson, som av valberedningen föreslagits som suppleanter respektive ledamot i den nya styrelsen för 2021, kommer att förbereda förslag på hur LSI inklusive campingsektionen kan organiseras i framtiden för att medlemmar ska bli mer villiga att ingå i styrelsen.

Valberedningens uppdrag att leta efter ordförande och ledamöter till styrelsen kvarstår.

Årsmötet beslutade att årsmötesförhandlingarna gällande val av styrelse återupptas senast den 18 juni. Nuvarande styrelse ansvarar för att kalla till och organisera det återupptagna årsmötet samt för att inleda en process där medlemmarnas önskemål och idéer om föreningens utveckling fångas upp inför det återupptagna årsmötet.

a. Halva antalet styrelseledamöter på två år. Förskjutning av valen med ett år, så att inte hela styrelsen avgår vid samma årsmöte

b. Suppleanter för ett år

Valberedning

Utdrag ur protokollet: Årsmötet beslutade utse Rolf Johansson, Gunnar Lundmark och Olle Karlsson till valberedning fram till årsmötesförhandlingarna återupptas för val av styrelse.

a. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och val av dessa för ett år, varav en sammankallande

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

12. Behandling av styrelseförslag och motioner, som lämnats till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

13. Övriga frågor:

- Redovisning av resultat från byadialog och enkätsvar

- Förslag till inriktningsbeslut för LSI och campingen