Stiftelsen Sikeå hamn

Stiftelsen Sikeå hamn

Sikeå hamn igår och idag


Stiftelsen Sikeå hamn

Stiftelseurkund


ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DE URSPRUNGLIGA STIFTARNA.


Stiftelsens syfte och verksamhet


Stiftelsens syfte är att förvalta och utveckla hamnområdet i Sikeå.


Stiftelsen ska vara ett forum för handlingskraftig samverkan mellan enskilda individer, ideella föreningar, företag och Robertsfors kommun.


Stiftelsen träder i funktion den I juni 1995.


Stiftelsens styrelse


Stiftelsens styrelse ska bestå av fem ledamöter, och ha en sammansättning som på ett lämpligt sätt speglar de olika stiftarnas direkta engagemang i det praktiska genomförandet av verksamheten.


Styrelsen föreslås få följande sammansättning:


Robertsfors kommun 3 representanter


Övriga stiftare 2 representanter


Till stiftelsen hör också ett representantskap bestående av alla stiftare.


/


STADGAR FÖR STIFTELSEN SIKEÅ HAMN


 Stiftelsens namn och ändamål


 • I. Stiftelsens namn skall vara STIFTELSEN SIKEÅ HAMN.
 • 2. Stiftelsens ändamål är att förvalta och utveckla hamnområdet i Sikeå.


Stiftare


 • 3. Ursprungliga stiftare är Robertsfors kommun och Legdeå/Sikeå intresseförening.


Utan ändring av dessa stadgar äger stiftelsens styrelse genom beslut anta ytterligare intressent som stiftare. Som stiftare kan anslutas företag, myndighet, organisation, förening eller enskild som önskar fortlöpande verka för stiftelsens ändamål som det angivits i § 2.


Beslut att ansluta ytterligare stiftare skall ange omfattningen av den tillkommande stiftarens engagemang i stiftelsen.


Stiftelsens tillgångar


 • 4. Stiftelsens tillgångar utgörs av dess grundfond, som är det tillskott stiftarna vid inträdet lämnat för detta ändamål, andra tillskott och bidrag till stiftelsen samt avkastningen av dessa tillgångar och vad som inflyter genom stiftelsens verksamhet.


Stiftelseorganen


 • 5. Stiftelsen skall ha sitt säte i Sikeå
  .
 • 6. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. bestående av fem ledamöter.


För varje ledamot skall finnas en suppleant.


Robertsfors kommun utser tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Två ledamöter och två suppleanter utses av representantskapet enligt vad som sägs i § 7. Dessa ledamöter och suppleanter hämtas från de övriga stiftarna.


Respektive organ bestämmer i samband med valet vilken tid uppdraget skall avse.


Robertsfors kommun utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör för den tid styrelsen bestämmer.


Avgår någon av de styrelseledamöter respektive organ utsett under löpande mandatperiod skall fyllnadsval ske.


 • 7. För stiftelsen skall finnas ett representantskap, bestående av en företrädare för var och en av stiftarna.


Representantskapet skall sammanträda en gång årligen på kallelse av styrelsen.


Representantskapet skall därvid


mottaga information om stiftelsens verksamhet


besluta om två ledamöter jämte suppleanter i styrelsen enligt vad som sägs i § 6 och för den tid representantskapet bestämmer.


Styrelsens uppgifter m m


 • 8. Det ankommer på styrelsen att svara för att stiftelsens verksamhet främjar det syfte som angivits i § 2, och att stiftelsens tillgångar används för detta ändamål. Styrelsen ansvarar för organisation och ledning av stiftelsens verksamhet. Det åligger därvid styrelsen
 • att tillse att tillfredsställande organisation finns för stiftelsens administration, bokföring och medelsförvaltning samt utöva kontroll häröver
 • att hålla sig noga underrättad om stiftelsens verksamhet
 • att före varje räkenskapsårs början fastställa budget för det kommande året
 • att årligen, senast den l mars, till revisorerna avge räkenskaper och årsberättelse över stiftelsens verksamhet under det gångna året.


 • 9. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så ofta det är erforderligt. Kallelse bör ske om möjligt sju dagar före sammanträdet.

 • 10. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 • 11. Stiftelsens firma tecknas. förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser därtill.


Räkenskaper och revision


 • 12. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • 13. För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser Robertsfors kommunfullmäktige två revisorer jämte två suppleanter för dessa.
 • 14. Styrelsen skall ge revisorer tillgång tiH stiftelsens böcker, räkenskaper, protokolloch andra handlingar samt i övrigt lämna det biträde som är påkallat för uppdragets genomförande.


 • 15. Årsredovisning jämte revisionsberättelse skall senast den I april lämnas tillstiftarna. Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning anses ansvarsfrihet vara beviljad för styrelsens ledamöter. I annat fall äger stiftarna var för sig fatta beslut om ansvarsfrihet och föra den talan som kan vara påkallad.


Tillsyn


 • 16. Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.


Stadge- och statusändringar


 • 17. Stiftelsens stadgar kan ändras om samtliga stiftare är ense därom.

 • 18. Stiftelsen kan upplösas om dess verksamhet upphör eller om samtliga stiftare är ense därom.


Vid stiftelsens upplösning skall behållna tillgångar överlämnas till Robertsfors kommun, att användas för det ändamål som anges i § 2.


Efter beslut av styrelsen kan stiftelsen upplösas om


 • stiftelsens tillgångar förbrukats varvid likvidationsskyldighet föreligger

 • stiftelsen försatts i konkurs


Stiftelsens grundfond


Nedanstående stiftare, som utgör de ursprungliga stiftarna, inträder i STIFTELSEN SIKEÅ HAMN som träder i funktion den I juni 1995.


Totalt avsätts minst 20 000:- kronor i grundfond för stiftelsens verksamhet.


Respektive stiftares bidrag till grundfonden erläggs vid inträde i stiftelsen och fördelas mellan stiftarna enligt nedan:


Stiftare


Robertsfors kommun  Sikeå/Legdeå intresseförening


Bidrag till grundfonden    Inträder fr o m


10 000:- kronor                 1995 06 01


10 000:- kronor                  1995 06 01


Medel ur grundfonden kan användas som rörelsekapital, bl.a. för att finansiera förstudier och igångsättning av projekt. Projekt ska normalt vara självbärande och stå för sina egna kostnader.


Ytterligare ospecificerade bidrag än ovan angivna skall ej uttaxeras av stiftarna.


Tillkommande stiftare


Stiftelsens verksamhet bör ha en så bred förankring som möjligt. Det är därför stiftelsens avsikt att efterhand erbjuda även andra intressenter möjlighet att ingå i stiftelsen. Vid inträde erlägger tillkommande stiftare sitt bidrag till grundfonden. Bidragets storlek fastställs i varje enskilt fall av styrelsen.


För Robertsfors kommun


sture Högl / Mats Karlsson


Kommunalråd  Kommunchef


För Legdeå/Sikeå intresseförening


Sture Bäckström Ordf.