LSI - för en levande bygd

Legdeå Sikeå Intresseförening (LSI) - för en levande bygd

 

Årsmötet ajournerades

Vid årsmötet 2021-04-18 kunde en ny styrelse inte utses då valberedningen trots idogt arbete inte lyckats hitta tillräckligt med kandidater till styrelsen för LSI. Interimsstyrelsen består av den avgående styrelsen - Morgan Renman, Linus Lundström, Gunilla Niska, Britta Åberg, Mats Lövgren och Hilda Vidmark - med förstärkning av Rasmus Stenborg, Marie Wikström och Per-Gunnar Eriksson. Linus Lundström kommer att hålla i ordförandeklubban fram tills årsmötet återupptas.

 

Årsmötet gav interimsstyrelsen i uppdrag att samla in synpunkter och förslag från boende i Legdeå och Sikeå kring hur LSI:s verksamhet kan förändras. Årsmötet kommer att återupptas den 12 juni. Förslagen som interimsstyrelsen tagit fram kommer då att behandlas. Även en ny styrelse ska väljas då!

 

LSI:s bakgrund

LSI startade ursprungligen i syfte att vara en paraplyorganisation för alla föreningar i Legdeå och Sikeå och för att bidra till en attraktiv by med god gemenskap. Under åren har LSI startat en camping och har skaffat en rad andra anläggningar som bidrar till trivseln i byn. Korsvägsparken, Sveriges minsta brandstation, grillplatser, kulturstigen, boulebana och beachvolleybollplan i Sikeå Hamn, Östersias badplats och lekparken i hamnområdet är några av de anläggningar som LSI ansvarar för. LSI är också ägare till marken där campingen ligger. Tidningen Spiran ges ut av LSI och är mycket uppskattad av bybor, stugägare och av personer med anknytning till bygden.

 

LSI brukar också ordna en hel del aktiviteter. Den årliga paltfesten som nyinflyttade bjuds in till är en av dessa uppskattade evenemang. Midsommarfirande i Sikeå Hamn och Allemanutdag då byn går man och kvinna ur huse för att fixa och dona är andra exempel på aktiviteter. Tillsammans med andra föreningar i byn planerar och genomför även LSI musikkaféer i Sikeå Hamn och hamnmarknad. På grund av pågående pandemin genomfördes aktiviteter i betydligt mindre utsträckning än vanligt under 2020 och under våren 2021.

 

LSI stöttar även andra föreningar genom att lämna ekonomiska bidrag till olika projekt eller bidra på annat sätt. Till exempel så har LSI bidragit till Fågeltornet på Storholmens Naturbete som är ett mycket trevligt utflyktsmål så här års!

 

Sist, men förmodligen viktigast, så fyller LSI en viktig funktion för att nya bybor ska känna sig välkomna hit och bli en del av vår byagemenskap.

 

Campingen

Campingen i Sikeå Hamn ägs av LSI. En campingsektion sköter den dagliga driften, medan LSI:s styrelse är ytterst ansvarig. Eftersom arbetet med campingen tog väldigt mycket tid av LSI:s styrelse och det inte fanns tillräckligt många frivilliga som ville delta i den dagliga driften av campingen så undersöktes inför årsmötet 2020 möjligheten att arrendera ut campingen. Årsmötet beslutade dock att inte gå vidare med dessa planer just då. Det var för mycket som inte var helt klart gällande arrendator och behovet av investeringar i anläggningen.  Av årsmötet framgick att byborna ansåg att det var mycket viktigt att garantera byborna tillgång till området. En campingsektion utsågs för fortsatt drift av campingen.


Under 2020 har Gunilla Björn, Rasmus Stenborg och Göran Åberg gjort en fantastisk insats med att hålla verksamheten igång under en pandemi. Under åren då campingen byggdes upp är det många bybor som bidragit, men även flera av de som tidigare var säsongscampare har gjort värdefulla insatser. Campingen ger arbetstillfällen i byn till säsongsanställda och sommarjobbande ungdomar. Kaféet sköttes under 2020 av två driftiga ungdomar från byn. Ebba och Nemo Stenborg bedrev verksamheten som sommarlovsföretag med stöd av Robertsfors kommun.


Denna säsong kommer campingen att drivas som tidigare av campingsektionen. Framöver funderar vi dock på om det finns andra lösningar för detta. Campingfrågorna har tagit en stor del av både denna och tidigare styrelses tid och engagemang, samtidigt som campingsektionen ibland sett ett större behov av frihet. Därför har funderingar om campingen borde avknoppas från LSI och bedrivas i andra former uppstått.

 

Framtiden - vad vill du?

Nu är vi intresserade av att veta vad ni som bor i byn vill att LSI ska ägna sig åt! Skulle du kunna tänka dig att ingå i LSI:s styrelse om LSI förändrades på något sätt? Ska campingen fortsätta drivas av LSI eller ska en egen, fristående organisation bildas för campingen, och vad är i så fall viktigt att tänka på? Eller ska vi kanske minska ner på driften av campingen och bara satsa på kafé och uthyrning av bostäderna som finns på campingområdet? Hur ska vi se till att anläggningarna som finns i byn hålls välskötta? Skulle du kunna tänka dig att vara “fadder” till någon av grillplatserna, badplatsen Östersia, Korsparken, Kulturstigen eller någon annan anläggning?

 

Med tanke på pandemin kan vi inte samla byn till ett stormöte och samtala om dessa frågor tillsammans. Vi förstår att det inte fungerar för alla att delta i digitala möten via dator eller mobiltelefon. Därför kommer vi att erbjuda flera olika sätt för er bybor att framföra era åsikter och förslag till styrelsen. De synpunkter som kommer in sammanställs av interimsstyrelsen som tar fram förslag för framtida verksamhet. Förslagen kommer att finnas att ta del av innan årsmötet återupptas.

 

Vi behöver just dina tankar, idéer och synpunkter! Du kan göra din röst hörd på flera olika sätt. Välj flera eller något av dessa:

 

  • Delta i digital byadialog vid två olika tillfällen den 13 maj 18.30 och 15 maj 14.00. Möteslänkar läggs upp på legdeasikea.se samt på LSI:s facebooksida. Det krävs att du har tillgång till en dator med webbläsare eller en mobiltelefon där du kan ladda ner appen Teams (finns som gratisversion) samt internetuppkoppling. Om du vill ha hjälp med att prova din utrustning innan byadialogen så ta kontakt med Hilda Vidmark via mejl vidmark.hilda@gmail.com eller telefon 070 546 64 15.

 

  • Telefonsamtal där du både kan framföra synpunkter och ställa frågor. Samtalet kommer att sammanfattas i skriftliga anteckningar som du får godkänna. Ring Hilda Vidmark på telefonnummer 070 546 64 15 eller Gunilla Niska 072 180 65 29 17-20 vardagar eller 9-16 helgdagar om du önskar bidra med dina synpunkter på detta sätt. Senaste dag för att lämna synpunkter på detta vis är 18 maj.

 

 

  • Synpunkter nedskrivna på papper lämnas i campingens postlåda som finns utanför Varvsstugan i Sikeå Hamn. Märk kuvertet LSI.

 

 

 

Delge oss i styrelsen dina funderingar och åsikter senast den 18 maj. Utifrån inkomna förslag kommer styrelsen att utarbeta ett eller flera förslag som publiceras på www.legdeasikea.se i månadsskiftet maj/juni. Behöver du få förslagen distribuerade i pappersform till din fysiska postlåda så meddela Britta Åberg på telefon 070 679 94 41.

 

Tillsammans skapar vi en by med gemenskap, trivsel och framtidstro!