Stadgar för LSI

Stadgar för Legdeå-Sikeå Intresseförening

Antagna av LSI:s årsmöte 2020-03-15


Legdeå-Sikeå Intresseförening

Org.nr 894003-5671

 

 

Stadgar för Legdeå-Sikeå Intresseförening

Antagna av LSI:s årsmöte 2020-03-15

 

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Legdeå-Sikeå Intresseförening (LSI).

§ 2 Föreningens mål och inriktning
LSI ska verka för byarnas utveckling och trivsel.

LSI ska också kunna starta och bedriva verksamheter för bybornas bästa utanför befintliga föreningars ansvarsområden.
LSI är en ideell förening, som ska vara politiskt och religiöst obunden och organiseras enligt demokratiska principer.

§ 3 Föreningens säte
LSI:s hemort är Legdeå-Sikeå i Robertsfors kommun och där har föreningen sitt säte.

 

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i LSI har alla myndiga personer, mantalsskrivna i Legdeå eller Sikeå, som delar föreningens mål och inriktning.
Alla medlemmar äger rätt att delta, yttra sig och rösta vid LSI:s medlemsmöten.

Medlem som vill utträda ur LSI ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat LSI.

 

§ 5 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och 4–6 övriga ledamöter, jämte 2–4 suppleanter
Styrelsen väljs på två år med förskjutning så att endast halva styrelsen ersätts vid årsmötet. Styrelsesuppleanterna väljs på ett år. De inträder i den ordning de valts av årsmötet.

Årsmötet utser ordförande och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen.

Styrelsen får kalla enskild medlem som adjungerad ledamot. Denne har då endast yttranderätt.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst 7 dagar innan sammanträdet och innehålla uppgifter om förekommande ärenden. Fråga som inte har funnits med på kallelsen får beslutas om samtliga röstberättigade ledamöter är enhälliga, i övrigt gäller enkel majoritet. Vid lika röster gäller beslut enligt ordförandens röst.

Samtliga styrelseledamöter, inklusive suppleanter, kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har alltid yttranderätt.

 

§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen kan utse ledamöter att två i förening teckna föreningens firma.

§ 7 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av ordinarie föreningsstämma två revisorer på två år med förskjutning, så att inte båda ersätts samtidigt. Dessutom väljs en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 8 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med 2–3 ledamöter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 9 Stiftelsen Sikeå Hamn

Legdeå-Sikeå Intresseförening har tillsammans med Robertsfors kommun bildat Stiftelsen Sikeå Hamn, som har till uppgift att utveckla och förvalta hamnområdet i Sikeå. LSI utgör 2/5 och Robertsfors kommun 3/5 av stiftelsens styrelse.

§ 10 Sektioner och projekt
LSI har för sin verksamhet möjlighet att verka genom sektioner för hela verksamhetsåret eller projekt för mindre del av året.

Ledning för sektion och projekt
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av minst två ledamöter. Sektionsstyrelsen väljs årligen bland LSI:s medlemmar av LSI:s års- eller medlemsmöte.

Minst en i sektionsstyrelsen bör ingå i LSI:s styrelse. I annat fall ska representant för sektionsstyrelse kallas till LSI:s styrelsemöte som adjungerad medlem.

Ledningen för tidsbegränsade projekt utövas av minst en person som utses av styrelsen. Kassaförvaltningen sker genom LSI:s kassör. Protokoll förvaltas efter avslutat projekt hos LSI:s sekreterare. Minst en i projektstyrelsen bör ingå i LSI:s styrelse eller kallas till dess möten som adjungerad medlem.

Instruktion
Styrelsen fastställer i särskild instruktion eller på annat sätt de befogenheter som sektions- och projektstyrelse har.

Budget och verksamhetsplan
Sektionsstyrelse upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen, som bedöms vara nödvändiga för att klara hela LSl:s verksamhet.

Projektstyrelsens budget och verksamhets- och tidplan upprättas av styrelsen.

 

Bildande eller nedläggning
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion sker på medlemsmöte och kräver enkel majoritet. Styrelsen äger rätt att starta och avsluta tidsbegränsade projekt.

 

§ 11 Räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§ 12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 13 Ordinarie föreningsstämma
Årsmöte där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls i mars månad.

 

Mötet är beslutsmässigt när fler än fem medlemmar är närvarande på mötet.

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas

1.     Val av ordförande samt sekreterare för mötet

2.     Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3.     Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden, ska justera mötesprotokollet samt vara rösträknare

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.     Godkännande av dagordning

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.     Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten

8.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9.     Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

10.  Val av

Styrelse

a.      Halva antalet styrelseledamöter på två år. Förskjutning av valen med ett år, så att inte hela styrelsen avgår vid samma årsmöte

b.     Suppleanter för ett år

Revisorer och revisorssuppleant

a.      Två revisorer på två år, förskjutning av valen med ett år, så att inte båda avgår vid samma årsmöte

b.     Revisorssuppleant för ett år

Sektionsstyrelse

a.      Val av sektionsstyrelse eller godkännande av sektionens förslag på styrelse

Stiftelsen Sikeå Hamns styrelse

a.      Val av två ledamöter för två år till Stiftelsen Sikeå Hamns styrelse, förskjutning av valen med ett år.

b.     Val av två suppleanter för ett år till Stiftelsen Sikeå Hamns styrelse

Valberedning

a.       Fastställande av antal ledamöter ledamöter i valberedningen och val av dessa för ett år, varav en sammankallande

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

12.  Behandling av styrelseförslag och motioner, som lämnats till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

13.  Övriga frågor

 

§ 14 Extra föreningsstämma
Styrelsen får kalla LSI:s medlemmar till extra medlemsmöte.

Styrelsen ska även kalla till extra föreningsstämma när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av LSl:s medlemmar.

Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran inkom till föreningen.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Vid extramöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska utfärdas senast 4 veckor före den ordinarie föreningsstämman.

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast 14 dagar innan mötet.

Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma.

Kallelse till föreningsstämma sker via anslag på anslagstavlorna samt via sociala medier.

Då kallelse gått ut till ordinarie föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom ett brev.

 

§ 16 Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för stadgeändring i 17 § och upplösning av föreningen i 18 § avgörs vid omröstningen alla frågor genom enkel majoritet.

§ 17 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar fattas på två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Beslut ska för att vara gällande på det senare mötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av Legdeå-Sikeå Intresseförening krävs två på varandra följande möten, där beslut fattas med 2/3 majoritet.

Vid beslut om upplösning av LSI ska förslag till fördelning av behållning och egendom upprättas av styrelsen i enlighet med föreningens mål och inriktning. Beslut om fördelning fattas av årsmötet.

 

§ 19 Transparens
Ordföranden och sekreteraren ska se till att stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.